ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา

ผลการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2)

แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

ชี้แจงรายละเอียดการมอบตัว

ประกาศผลสอบประเมินวัดความรู้พื้นฐาน